شورای پژوهشی مرکز آموزش عالی محلات

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی مرکز آموزش عالی ...

شورای پژوهشی مرکز آموزش عالی محلات

داریوش  حیدری
گروه:  گروه علوم کامپیوتر
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
حوزه تحقیق:  نظری
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  معاون پژوهشی و فناوری