شورای پژوهشی مرکز آموزش عالی محلات

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی مرکز آموزش عالی ...

شورای پژوهشی مرکز آموزش عالی محلات

معاون  پژوهشی و فناوری
گروه:  مهندسی مکانیک
دانشکده:  دانشکده مهندسی
حوزه تحقیق: 
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  معاون پژوهشی و فناوری
داریوش  حیدری
گروه:  گروه علوم کامپیوتر
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
حوزه تحقیق:  نظری
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  عضو هیات علمی