شورای ترفیع

شورای ترفیع

معاون  پژوهشی و فناوری
گروه:  مهندسی مکانیک
دانشکده:  دانشکده مهندسی
حوزه تحقیق: 
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  معاون پژوهشی