گروه علوم کامپیوتر

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه علوم کامپیوتر

گروه علوم کامپیوتر

داریوش  حیدری
گروه:  گروه علوم کامپیوتر
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نظری
محمد حسین  حیدری
گروه:  گروه علوم کامپیوتر
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  نظری
پریسا  رحیم خانی
گروه:  گروه علوم کامپیوتر
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق: 
مهسا  میرزرگر
گروه:  گروه علوم کامپیوتر
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نظری
محمدجواد  نجفی آرانی
گروه:  گروه علوم کامپیوتر
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نظری
حسین  کرباس چی
گروه:  گروه علوم کامپیوتر
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق: