مهندسی مکانیک

مهندسی مکانیک

افشین  آشفته
گروه:  مهندسی مکانیک
دانشکده:  دانشکده مهندسی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نظری
معاون  پژوهشی و فناوری
گروه:  مهندسی مکانیک
دانشکده:  دانشکده مهندسی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق: 
فرشید  جعفریان
گروه:  مهندسی مکانیک
دانشکده:  دانشکده مهندسی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نظری
زهرا  خدامی مرقی
گروه:  مهندسی مکانیک
دانشکده:  دانشکده مهندسی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نظری
مجید  سبک روح
گروه:  مهندسی مکانیک
دانشکده:  دانشکده مهندسی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نظری
داود  مظاهری تهرانی
گروه:  مهندسی مکانیک
دانشکده:  دانشکده مهندسی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نظری