مهندسی کامپیوتر

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/مهندسی کامپیوتر

مهندسی کامپیوتر

آرش  خسروی
گروه:  مهندسی کامپیوتر
دانشکده:  دانشکده مهندسی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نظری